Espoon Steinerkoulu

Lukion opinto-opas 2022 – 2023
Tämä opas on 2022 opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Koulun yhteystiedot:

Espoon Steinerkoulu
Olarinniityntie 10, 02210 Espoo

040 842 1520 koulusihteeri Tarja Waljakka
040 516 5198 rehtori Filip Häyrynen
040 842 1401 apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Maria Virkkilä
045 773 13130 talouspäällikkö Marika Törnblom
040 842 1523 kouluisäntä Janne Haapa-aho
040 842 1566 kouluisäntä Timo Viena
040 842 1524 iltavahtimestari
040 842 1525 opettajainhuone
040 628 1125 oppilasravintola
046 877 2572 terveydenhoitaja Kati Leppänen
040 842 1502 kuraattori Camilla Nyberg
www.espoonsteinerkoulu.fi

Opettajat ja muu henkilökunta:
etunimi.sukunimi@espoonsteiner.fi

Espoon Steinerkoulun lukion opettajat:

Aitolehti Anne, puhe- ja draamaopettaja
Halonen Antti, saksa, uskonto,
Harpela Janne, englanti
Häyrynen Filip, rehtori
Heikkilä- Hänninen Irina, erityisopetus
Koskimies Kaj, fysiikka, kemia
Kovero Solja, eurytmia
Kämäräinen Risto, elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia
Lehti Nina, biologia, maantiede, lukion 1.luokan luokanohjaaja
Löfgren Mette, ruotsi, lukion 1.luokan luokanohjaaja
Mikkilä-Huttunen Leena, ort. uskonto
Miettinen Marjaana, musiikki
Männistö Jori, pianisti, kuoro
Parkkonen Sinikka, eurytmia, lukion 2. luokan luokanohjaaja
Ruokonen Nina, kuvataide
Uushaara Minna- Maarit, äidinkieli ja kirjallisuus
Uusimäki Jukka, liikunta, terveystieto, lukion 2. luokan luokanohjaaja
Virkkilä Maria, historia, yhteiskuntaoppi, opinto-ohjaus, apulaisrehtori, ylioppilaskirjoitukset
Ylinampa Tuukka, matematiikka, lukion 3. luokan luokanohjaaja

______________________________

Espoon Steinerkoulu

Espoon Steinerkoulu on yhtenäiskoulu, joka jakaantuu perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Lukion osalta koulu on Helsingin Rudolf Steiner -koulun alainen Espoon toimintayksikkö. Opetus nojautuu steinerkoulujen kansainväliseen opetussuunnitelmaan sekä valtakunnallisiin lukion opetussuunnitelman perusteisiin.

Koulu toimii opetusministeriön myöntämän opetuksen järjestämisluvan mukaisesti, erityistehtävänään steinerpedagoginen lukio­koulutus. Ope­tus pyrkii tasapainoisesti huomioimaan paitsi tie­­­dol­­lisen, myös taiteellisen ja toiminnallisen kasvatuksen. Ihmisen kehityksen idea läpäisee kasvatus- ja opetustyön. Opetussuunnitelman lähtökohtana on opettaa kutakin ikäkautta puhuttelevia asioita taiteellista ja toiminnallista lähestymistapaa apuna käyttäen.

Steinerpedagoginen kasvatus kiinnittää huomiota yksilön aloit­teellisuuden ja toiminnallisuuden, tasapainoisen tunne-elämän sekä eri­tyi­sesti ylemmillä luokilla itsenäisen ajattelun kehittämiseen. Luokan ja koulun yhteiset projektit tukevat nuoren sosiaalista ja yksilöllistä kasvua sekä kehitystä.

Lukion päättötodistuksen ja/tai ylioppilaskirjoitusten suorittaminen koulussamme antaa samat jatko-opintokelpoisuudet kuin muissakin lukioissa. Ylioppilastodistuksella sekä lukion päättötodistuksella voi pyrkiä yliopistoihin ja korkeakouluihin sekä ammattiopistojen yo-linjoille.

Oppilaskunta

Espoon Steinerkoulussa toimii oppilaskunta, joka osallistuu koulun kehittämiseen. Oppilaskunnan hallitus valitaan oppilaista ja opiskelijoista ja se kokoontuu määräajoin keskustelemaan esimerkiksi siitä miten koulua voi kehittää ja suunnittelemaan tapahtumia ja tempauksia. Oppilaskunnan hallituksen avulla pyritään kehittämään koulua, parantamaan eri luokkien ja opettajien välistä viestintää ja tiivistämään yhteishenkeä. Oppilaskunnan tärkeä tehtävä on myös järjestää tapahtumia ja hauskoja tempauksia koululle. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan joka vuosi puheenjohtaja demokraattisesti äänestämällä, kuin myös varapuheenjohtaja sekä sihteeri, joka pitää kokouk­sista pöytäkirjaa oppilaskunnan omaan blogiin. Jos olet kiinnostunut oppilas­kunta­toiminnasta, ota yhteyttä luokanohjaajaasi. Oppilaskuntatoiminnasta voi saada opintopisteitä.

Tukea opiskeluun

Espoon Steinerkoulussa oppilaille ja opiskelijoille tarjotaan koulupsykologin, terveydenhoitajan, koululääkärin, koulukuraattorin ja muun opiskelua tukevan henkilöstön palveluja säännöllisesti läpi lukuvuoden. Opiskeluhuoltoryhmän jäseniin (koulukuraattori, koulupsykologi ja terveydenhoitaja) voivat olla yhteydessä luokanvalvoja, vanhemmat tai opiskelija itse. Kaikkiin opiskeluhuollon asiantuntijoihin voi olla yhteydessä Wilmalla. Koulupsykologin ja koulukuraattorin sekä terveydenhoitajan tavoittaa myös puhelimitse heidän ilmoittamistaan puhelinnumeroista. Kaikki yhteydenotot ja työskentely perustuvat luottamukseen, kunnioitukseen ja vaitiolovelvollisuuteen.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun tapaamista on pyydetty. Tapauskohtaisesti yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseksi ja järjestämiseksi voidaan koota hänen luvallaan asiantuntijaryhmä. Ryhmässä käsiteltäviä asioita voivat olla mm. nuoren koulunkäyntijärjestelyt, oppimisvaikeudet, käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmat, perheeseen liittyvät syyt tai sosiaaliset suhteet. Opintojen ohjauksesta vastaavat luokanohjaajat, opinto-ohjaaja ja muut opettajat. Erityisopettajalta voi myös pyytää apua jos opintojen kanssa on ongelmia.

Tietotekniset laitteet ja palvelut

Opiskelijoille annetaan opiskelukäyttöön kannettava tietokone. Koulun verkon palvelujen käyttö edellyttää kirjautumista henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, joka jaetaan kaikille opiskelijoille. Tunnuksen saamiseksi on hyväksyttävä käyttöoikeussopimus.

Koulussamme on käytössä koulun ja kodin välisessä viestinnässä Wilma. Opettajat selvittävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, sekä viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Wilmaan voi kirjautua koululta saaduilla käyttäjätunnuksilla. Wilma löytyy osoitteesta https://espoonsteiner.inschool.fi.

Kouluruokailu

Koulussamme toimii oma keittiö, jota hoitaa Compass Group. Koulussamme tarjoillaan lounas, sekä maksullinen aamupala ja välipala.

Opintojen rakenne

• Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista, valinnaisista, sekä erityisen koulutustehtävän mukaisista opintojaksoista. Lukion päättötodistuksen saadakseen oppilaan on suoritettava hyväksytysti yhteensä 150 opintopistettä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

• Kaikille pakollisten opintojen lukumäärä on määritelty valtakunnallisesti: 94–102 opintopistettä.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

• Valinnaiset opinnot on tarkoitettu syventämään tietoja ja taitoja aineista joista on kiinnostunut ja joista haluaa suorittaa ylioppilastutkinnon kokeen. Valtakunnallisia valinnaisia opintoja tulee suorittaa vähintään 20 opintopistettä.

Erityisen koulutustehtävän mukaiset opinnot

 • Kaikkien Espoon Steinerkoulun lukiolaisten edellytetään suorittavan tarjottavat erityisen koulutustehtävän mukaiset opintojaksot eli ns. steineropintojaksot (vähintään 24 op).
 • Erityisen koulutustehtävän mukaiset opintojaksot suoritettuaan opiskelija voi vähentää (jättää suorittamatta) 16 opintopisteen verran pakollisia opintojaksoja. Tämä tapahtuu kuitenkin siten, että vain puolet kyseisen aineen pakollisesta opintopistemäärästä voi vähentää. Täten pakollisia opintojaksoja pitää suorittaa vähintään 78 opintopisteen verran (lyhyen matematiikan opiskelijat).

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot sisältävät aineksia eri oppiaineista, ovat menetelmäkursseja tai saman tai muun koulutuksen järjestäjän järjestämiä ammatillisia opintoja tai lukion tehtävään soveltuvia muita opintoja. Lisäksi opiskelija voi tehdä lukiodiplomeita eri oppiaineista
 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot ovat opiskelijalle valinnaisia.

Opintojen suorittaminen

Oppiaineet jakautuvat opintopisteiksi, joiden laajuus on keskimäärin 16 tuntia. Olet oikeutettu opintotukeen ja opiskelija-alennukseen vain jos suoritat vähintään 40 opintopistettä lukuvuodessa.

 • Lukiota vastaavan oppimäärän suorittaminen sisältää vähintään 150 opintopistettä. Vuosittain suositeltava opintomäärä on vähintään 50 op.
 • Opintojakson keskeyttämistä on mahdollista anoa kirjallisesti Wilmassa aineenopettajalta ja opinto-ohjaajalta. Seuraavan vuoden valintoja on mahdollista tarkistaa aina kevätlukukauden aikana.
 • Lukiodiplomit suoritetaan Opetushallituksen ohjeiden mukaan. Koulu suosittelee lukiodiplomien suorittamista lukion 3. luokan keväällä.

Lukiossamme järjestetään esimerkiksi seuraavia erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja

Kuvataiteen materiaalit
Tutustutaan erilaisiin kuvataiteessa työstettäviin materiaaleihin. Kivenveistossa tutustutaan saippuakiven työstämiseen. Tutkitaan muovailun peruselementtejä: tilavuus, pinta sekä tasojen, linjojen, särmien ja pisteiden välisiä muuntumisia, kaksoistaivutettua pintaa, koveraa ja kuperaa. Tarkoitus tunnistaa ja pystyä kuvailemaan muovailtujen muotojen erilaiset laadut. Keramiikassa valmistetaan savesta muovaillen koriste- ja käyttöesineitä makkaratekniikalla, levytekniikalla tai dreijaamalla. Harjoitellaan töiden koristelua ja värjäämistä engobeväreillä sekä polttamista ja lasittamista. Tutustutaan valon, varjon ja värien maailmaan erilaisia työskentelytapoja käyttäen mm. hiili, grafiittiliitu, pastelliliitu ja akvarellivärit.

Eurytmia – Näkyvää laulua ja puhetta
Eurytmiaopinnot antavat mahdollisuuden löytää koko kehon ilmaisuvoima liikkeen kautta. Oma sisäinen kokemus esimerkiksi musiikista, puheesta, väreistä tai tunnelmista muunnetaan näkyväksi liikkeeksi, yhdessä toisten kanssa. Eurytmia vahvistaa keskittymiskykyä ja ryhmätyötaitoja. Sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa.

Ohjelmointi ja robotiikka 1&2
Opintojaksolla tutustutaan ohjelmoinnin perusteisiin ja robotiikkaan sekä tutkitaan meitä ympäröiviä teknologiaa. Ohjelmointia lähestytään myös käytännönläheisesti robotiikan avulla. Opintojaksolla huomataan, miten ohjelmointi liittyy tavalla tai toisella kaikkiin maailman teknologisiin ilmiöihin. Lisäksi opintojaksolla opitaan elektroniikkaa, ohjelmointia, robotiikkaa ja muotoilua.

Astronomia
Opintojaksolla tutustutaan maailmankaikkeuden rakenteisiin, avaruustutkimukseen ja maailmankuvan kehitykseen ihmiskunnan historian aikana. Opittuja sisältöjä työstetään taiteellisesti. Opintojakson keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavin keinoin: maalaukset, yliopisto- ja museovierailut, esitelmät ja ryhmätyöt.

Mittaus, maisema ja me
Opintojaksolla opiskellaan matemaattisia aineita, kuvataidetta ja liikuntaa käytännönläheisesti. Opintojakso toteutetaan lukio-opintojen alussa ja tarkoituksena on tutustua uusiin luokkatovereihin sekä oppia toimimaan ryhmässä. Lisäksi opintojakson aikana tutustutaan käytännössä maanmittaukseen ja kartan piirtämiseen mittaustulosten perusteella. Opintojakso pyritään toteuttamaan osittain leirikoulumuotoisena.

Lukion kuoro
Kaikki lukiolaiset osallistuvat lukion kuoroon. Kuorossa venytellään, lämmitellään ääntä ja lauletaan erilaisia kappaleita moniäänisesti ja yksiäänisesti.

Säveltaide
Säveltaiteessa tutustutaan länsimaisen musiikin historiaan. Opintojakso alkaa keskiaikaisesta musiikista ja päättyy tämän päivän klassiseen musiikkiin. opintojaksolla kuunnellaan paljon erilaisia kappaleita ja lisäksi tehdään ainakin yksi konserttikäynti.

Luonto ja ihmisen suhde luontoon
Syvennytään enemmän Goethen värioppiin ja prismailmiöihin, joiden kautta tutustutaan ympärillämme vallitseviin väreihin ja luonnonilmiöihin. Tutkitaan luonnon tunnelmia, suomalaisia maisemia ja maisemamaalareita, mukaan tulevat vuoden- ja vuorokauden rytmit, puu- ja kukka-aiheet. Aiheita lähestytään maalaten, piirtäen ja savesta muovaillen. Muovailussa tutkitaan kolmiulotteisesti muodon liikettä ja psykologista ilmaisuvoimaa. Pyritään kokemaan muodot sisä- ja ulkopuolelta, opitaan erottamaan orgaaniset ja epäorgaaniset muodot toisistaan. Tutustutaan 1900-luvun modernin taiteen suuntauksiin ja taiteilijoihin Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa.

Ihminen kuvataiteen keinoin
Tutkitaan miten ihminen on kuvannut itseään taidehistorian kulussa ja kuinka kuvaustapa on muuttunut. Korostetaan ihmisen erityislaatua ja tarkastellaan eri-ikäisten kasvoja. Tarkastellaan ihmisen koko olemusta, liikkeitä, päätä, mittasuhteita, vastakkaisia tunteita, erityyppisen ihmispään ja kasvojen vastakkaisuuksia, luonnetutkielmia, tiettyjen piirteiden yksipuolisuuksia, (esim. karikatyyrejä, irvistyksiä), tehdään myös omakuvia erilaisilla tekniikoilla mm. hiilellä, lyijykynällä, akvarelli-, gouache- ja öljyväreillä.

Kirjansidonta
Opintojaksolla aloitetaan kirjansidonnan historiasta edeten työvälineistöön ja materiaalioppiin. Kirjansidonnassa tutustutaan erilaisiin kirjansidontamenetelmiin ja -materiaaleihin sekä niiden ominaisuuksiin. Valmistetaan mm. pehmeäkantinen kirja ns. japanilainen kirja ja eurooppalainen kovakantinen kirja. Kirjansidonnassa kiinnitetään erityistä huomiota työsuorituksen pitkäjänteisyyteen ja tarkkuuteen sekä kädentaidon ja esteettisen tajun yhdistymiseen.

Geometria taiteessa
Opintojaksolla tutkitaan monia aiheita eri näkökulmista, niin liikkeen, käden liikkeen kuin ajattelun avulla. Lisäksi opintojaksolla harjoitellaan muotojen, peilausten ja siirtojen hahmottamista ajattelemalla, piirtämällä, maalaamalla ja liikkumalla. Ympäröivän maailman havainnoiminen ja kuvaaminen piirtämällä ja maalaamalla harjoittaa opiskelijan luovuutta ja visuaalisen kulttuurin monilukutaitoa.

Oma projekti
Työ on kypsyysnäyte, jonka opiskelija toteuttaa itsenäisesti valitsemastaan aiheesta. Työn suunnittelu alkaa jo esittelyä edeltävän lukuvuoden aikana, jolloin opiskelija hyväksyttää työnsä aiheen opettajakunnalla. Opiskelijalla on työn tekemisessä koulun opettaja aikatauluohjaajana. Työprosessi ja työn tulokset esitellään vanhemmille, luokkatovereille ja muille koulun opiskelijoille. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy selkeästi esittelemään työprosessin ja sen tulokset yleisölle.


Kulttuurimatka- kulttuurihistorian leirikoulu
Lukion 3. luokan syksyllä tehdään noin viikon pituinen kulttuurimatka, johon luokka kerää varoja lukion ensimmäisten vuosien ajan. Matkan kohteena on kulttuuri- ja taidehistoriallisesti merkittävä kohde (Italia, Skotlanti tai Wien). Kulttuurimatka järjestetään erityisen koulutustehtävän mukaisena opiskelijoille valinnaisena opintojaksona ja siitä saa kaksi opintopistettä.

Kulttuurimatkan tarkoituksena on toimia steinerkouluopintojen huipentumana ja koostaa yhteen lukion eri oppiaineiden sisällöt käytännössä. Kulttuurimatka tiivistää parhaimmillaan luokan yhteishenkeä ja kehittää sosiaalisia taitoja. Kulttuurimatka laajentaa nuoren maailmankuvaa saaden uusia kokemuksia ja osaltaan auttaa kasvamaan sivistyneeksi, itsenäiseksi ja avarakatseiseksi yksilöksi.

Matkaa ennen jokainen opiskelija tekee esitelmiä matkan kohteeseen liittyvistä aiheista ja esittelee työnsä matkalla. Esitelmien lisäksi osa opintojakson suoritusta on itsenäisesti työstettävä matkapäiväkirja, jossa opiskelija tuo esille omia ajatuksiaan matkasta ja tekee matkalla annettuja tehtäviä. Matkalle lähtijöille pidetään suosituksena 100 suoritettua opintopistettä ennen matkan varaamista sekä säännöllinen koulunkäynti ennen matkaa.

Ylioppilastutkinnon kokeet

Ylioppilastutkinnon ajan tasalla olevan tiedon löytää osoitteesta https://www.ylioppilastutkinto.fi/ Ylioppilastutkinnon kokeet suoritetaan enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Kokelaan on suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja reaaliaineen koe. Kokelas päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen.

Ylioppilastutkinnon kokeet

Aina pakollinen koe
• äidinkieli ja kirjallisuus / suomi toisena kielenä

Neljä muuta koetta valitaan seuraavista:
• vieras kieli/kaksi vieraan kielen koetta
• toinen kotimainen kieli
• matematiikka
• reaaliaineen koe/kaksi reaaliaineen koetta

Kokelas voi sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, vieraskielisyyden taikka muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi suorittaa ylioppilastutkinnon kokeet poikkeavasti (laki ylioppilastutkinnosta 502/2019 9 § 1 mom.). Edellä mainitut syyt eivät automaattisesti oikeuta erityisjärjestelyiden käyttöön, vaan edellytyksenä on, että syy estää kokelasta suorittamasta koetta samalla tavoin kuin muut kokelaat. Opiskelijan tulee olla yhteydessä erityisopettajaan, opinto-ohjaajaan ja ylioppilaskokeista vastaavaan rehtoriin hyvissä ajoin ennen tutkintoon ilmoittautumista, mielellään lukio-opintojensa alussa, jos hän haluaa kokeisiin tai arvosteluun erityisjärjestelyitä.

Ylioppilastutkintolautakunta päättää erityisjärjestelyjen käytöstä sekä koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamisesta arvostelussa kokelaan tai hänen huoltajansa tekemän hakemuksen perusteella. Hakemukseen liitetään lukion lausunto haettavien erityisjärjestelyiden tarpeesta, toimivuudesta ja kohtuullisuudesta. Jos kokelaalla on ollut mahdollisuus erityisjärjestelyihin opintojen aikana, tulee lausunnosta käydä ilmi, onko kokelas käyttänyt näitä järjestelyitä ja ovatko ne olleet hänelle tarpeellisia. Ennen kuin kokelas ryhtyy hakemaan lautakunnalta erityisjärjestelyjä ja hankkimaan tarvittavia liitteitä, hänen on syytä keskustella tarvittavista erityisjärjestelyistä sekä niiden toteuttamisesta erityisopettajan ja lukion rehtorin kanssa.

Lisätietoja https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet

Vieraskieliselle kokelaalle, jolla on puutteita opetuskielen hallinnassa, voidaan hakemuksesta myöntää erityisjärjestelynä kaksi tuntia lisäaikaa muissa kuin vieraan kielen kokeissa. Erityisestä syystä vieraskielisyyteen rinnastettavana pidetään sitä, että kokelaalla on puutteita tutkintokielen hallinnassa, esimerkiksi jos ruotsinkielinen kokelas suorittaa ylioppilastutkinnon suomeksi (tai päinvastoin).

Jos lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus halutaan ylioppilastutkinnossa ottaa huomioon,
tulee kokelaan hankkia asiaa koskeva lausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudesta ja sen vaikeusasteesta antaa lausunnon asiaan perehtynyt erityisopettaja.

Jos ylioppilaskokelaalla on sairaus tai vamma ja kokelas tai hänen huoltajansa haluaa, että se otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon, tulee kokelaan tai hänen huoltajansa hankkia lääkärin lausunto sairaudesta tai vammasta sekä muut tilanteen selvittämiseen tarvittavat liitteet. Lääkärinlausunnosta tulee ilmetä diagnoosi, sairauden tai vamman vaikutukset kokeiden suorittamiseen ja lääkärin erikoisala, ja siinä tulee olla lääkärin allekirjoitus.

Jos kokelaan erityisen vaikea elämäntilanne halutaan otettavaksi ylioppilastutkinnossa huomioon, siitä tulee hankkia selvitys tai puoltolause. Erityisen vaikea elämäntilanne voi johtua esimerkiksi lähiomaisen vakavasta sairastumisesta tai kuolemasta, vaikeasta perhetilanteesta tai raskaasta oikeudellisesta prosessista. Lisätietoja: www.ytl.fi

Opintojen arviointi ja opinnoissa eteneminen

Opintojen arviointi perustuu opiskelijan monipuoliseen näyttöön. Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan työprosessi, opiskellun aineen itsenäinen työstäminen ja sen tulokset sekä opetetun oppiaineen järjestetyt näytöt tai kokeet.

Arvioinnin tapoja ovat kirjallinen ja suullinen palaute, arviointikeskustelut, numeroarviointi ja opiskelijan suorittama itsearviointi. Arvioinnista annetaan tietoa sekä opiskelijoille että heidän huoltajilleen.

Todennetut ja koulun tietoon tuodut oppimisvaikeudet, sairaudet sekä vammat, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalle annetaan mahdollisuus osoittaa tietonsa ja taitonsa. Jotta voisimme parhaalla mahdollisella tavalla huomioida oppimisvaikeudet, on oppilaan toimitettava koululle asiantuntijalausunto ko. oppimisvaikeudesta ja sen luonteesta.

Kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta opiskelijan arvioinnista päättää kyseisen oppiaineen opettaja. Mikäli opettajia on useita, päätös tehdään yhdessä. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen.

Oppiaineita opetetaan opintojaksoina. Opiskelijan oppiaineen oppimäärä muodostuu pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista sekä erityisen koulutustehtävän mukaisista opintojaksoista. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy kaikkien opiskelijan opiskelemien aineen opintojen arvo­sanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Oppiaineen arvosanaa on mahdollisuus korottaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat opiskelun päättövaiheessa aineen arvosanojen perusteella määräytyvää paremmat.

Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista hyväksytysti. Arvosanalla arvioitavista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä (arvosana 4) kursseja enintään seuraavasti:

Opintopisteiden määrä oppiaineissaHylättyjä opintopisteitä
2 – 4 op0
6 – 10 op2
12 – 16 op4
18 op tai enemmän6

Hylätyt / keskeytyneet opintojaksot ja etenemiseste

Kaksi peräkkäistä hylättyä (arvosana 4) tai keskeytynyttä (merkintä K) opintojaksoa samassa oppiaineessa muodostaa etenemisesteen. Tässä tapauksessa opiskelijan on suoritettava tarvittavat opintojaksot tai korotettava hylätty arvosana ennen kuin hän voi jatkaa oppiaineen opiskelua seuraavilla opintojaksoilla.

Hylätty arvosana (4) on ansaittava. Saadakseen arvosanan 4 opiskelijan tulee osallistua opetukseen, tehdä vaadittavat tehtävät ja osallistua mahdolliseen kokeeseen. Mikäli opiskelijalla on poissaoloja enemmän kuin 3 x 75 min normaalimittaisesta opintojaksosta (kts. lukiolaki 23, 24, 25, 26, 29a ja 32), merkitään opintojakso keskeytyneeksi (K) ja se on suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen. (kts. Läsnäolo ja poissaolot s. 12)

Joissakin tapauksissa voidaan sopia opintojakson itsenäisestä suorittamisesta. Tällaisessa tapauksessa tehdään aina kirjallinen sopimus vastaavan aineenopettajan kanssa. Suorituksena hyväksytään myös muissa lukioissa suoritetut opinnot. Muualla suoritettujen opintojen arvosanat toimitetaan kirjallisesti koulusihteerille.

Itsearviointi

Opiskelijoita kannustetaan ja totutetaan itsearviointiin. Itsearvioinnin tarkoituksena on toisaalta realistisen minäkuvan ja toisaalta kouluyhteisön toiminnan kehittäminen.

Kirjallinen ja suullinen palaute sekä arviointikeskustelut

Opiskelija saa jatkuvaa palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti koulutyön edistymisestä. Jatkuva palaute on olennainen osa opiskelijan arviointia.

Arviointikeskusteluja käydään opettajien ja opiskelijoiden kesken aina, kun siihen ilmenee tarvetta. Arvioinnin edellytyksiä ovat esim:

 • läsnäolo oppitunneilla ja osallistuminen opetukseen
 • tehtävien suorittaminen
 • koe
 • vihkon/portfolion tai vastaavan palauttaminen aineenopettajalle sovitun aikataulun mukaisesti.

Opintojakson alussa opiskelijoille ilmoitetaan, mitä näyttöjä vaaditaan arvioinnin edellytysten täyttämiseksi. Mikäli osa arvioinnin edellytyksistä täyttyy vain osittain, sillä on vaikutusta arvosanaan. Arvioinnin pohjana eivät ole pelkästään kokeissa annetut näytöt.

Arviointi

Opiskelija saa kirjallisen numeroarvioinnin jakson päätyttyä Wilmassa, sekä päättäessään (päättötodistus) tai keskeyttäessään opinnot steinerkoulussa (erotodistus). Numeroarviointi kuvaa opiskelijan suoritusten tasoa suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja se perustuu opiskelijan edistymisen kokonaisvaltaiseen seurantaan. Numeroarvioinnissa käytetään asteikkoa 4-10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Hylättyä suoritusta ei voi poistaa myöhemmin todistuksesta.

Mahdollisia suoritusmerkintöjä ovat lisäksi P, K ja S. P-merkintä merkitsee sitä, että opiskelija on ollut riittävästi läsnä tunneilla, mutta kokonaissuorituksesta puuttuu osasuorituksia (esim. koe, vihko, portfolio, essee tai muu vaadittu työ sekä itsearviointi). P-merkintä muuttuu arvosanaksi kun opiskelija suorittaa puuttuvat osat.

Puuttuvan osan suorittamisesta voidaan tehdä opettajan kanssa kirjallinen sopimus. Jos puuttuvaa suoritusta ei ole palautettu määräaikaan mennessä ja opiskelija on ollut läsnä oppitunneilla, muuttuu P- merkintä arvosanaksi hylätty.
K- merkintä merkitään todistukseen silloin, kun opintojakso on keskeytynyt esimerkiksi runsaiden poissaolojen vuoksi. K- ja P-merkinnät eivät ole suorituksia.

Opiskelijalla on mahdollisuus halutessaan valita suoritusmerkintä: Liikunnasta, vieraista kielistä (B2, B3), mikäli niiden oppimäärä on korkeintaan 4 opintopistettä ja oppiaineesta, jossa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain 2 op.

Kertauskoe, uusintakoe ja muut annetut tehtävät

Varsinaisen kokeen jälkeen on mahdollista uusia hylätty koe kaksi kertaa. Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa yhden kerran uusintakokeessa.

Uusintakokeeseen on ilmoittauduttava kirjallisesti Wilmassa tentittävän aineen opettajalle viimeistään viikkoa ennen varsi­naista koetta. Ilmoittautumisen jälkeen kokeeseen saapumatta tai vastaamatta jättäminen katsotaan yhdeksi suoritukseksi. Jos opintojakso ei ole suoritettu annettuun päivämäärään mennessä, opintojakso katsotaan keskeytyneeksi. Lukukauden aikana kesken jääneet työt tulee tehdä valmiiksi ja toimittaa aineen opettajalle opettajan antamaan päivämäärään mennessä.

Uusintakokeisiin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen koetta osoitteessa bit.ly/eskuusinta

Läsnäolo ja poissaolot

Opintojakson (2op) tuntimäärä on keskimäärin 38 tuntia. Lukiolakien (pykälät 23, 24, 25, 26, 29a ja 32) mukaan opiskelijan on osallistuttava opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Velvollisuus osallistua opetukseen tarkoittaa läsnäoloa tunneilla ja annettujen tehtävien suorittamista sovitussa aikataulussa.

Opiskelu perustuu jatkuvaan läsnäoloon tunneilla. Mikäli opiskelijalla on poissaoloja enemmän kuin 3 x 75 min normaalimittaisesta opintojaksosta (kts. lukiolaki 23, 24, 25, 26, 29a ja 32), merkitään opintojakso keskeytyneeksi (K) ja se on suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen.

Asiaton oppitunnilta poissaolo ja myöhästyminen vaikuttavat opiskelun arviointiin alentavasti. Myöhästyneet opiskelijat päästetään tunnille sisään 15 minuutin päästä tunnin alkamisesta. Yli 15 minuutin myöhästyminen lasketaan koko kyseisen oppitunnin poissaoloksi. Kolme alle 15 minuutin myöhästymistä samalta opintojaksolta pidetään yhden oppitunnin (45 min) poissaolona.

Opiskelijan ja opintojen ohjaus

Opiskelijalle annetaan sekä luokkakohtaista että henkilökohtaista ohjausta tarpeen mukaan. Opiskelija tekee opintojen aikana henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS). Ohjaukseen osallistuvat kaikki lukion opettajat, luokanohjaaja sekä opinto-ohjaaja.

Luokkamuotoinen lukio- opiskelu edellyttää sitä, että pakolliset ja koulukohtaiset opintojaksot suoritetaan sinä vuonna, kun ne opiskelijalle tarjotaan.

Opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat lukiolakiin ja -asetukseen. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäy­dyttävä asiallisesti. ( LL § 25 )

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Päätös muualla suoritettavien opintojen hyväksilukemisesta tulee sitä erikseen pyydettäessä tehdä ennen mainittujen opintojen aloittamista. ( LL § 23 )

Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut oppimäärää tässä ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on pois opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksensa ole jatkaa opintoja. (LL § 24 )

Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista tai opintojakso voidaan katsoa hylätyksi. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja oppivelvollisen opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään kolmeksi kuukaudeksi (LL § 41 )

Opettaja voi määrätä opetusta häiritsevän opiskelijan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetus järjestetään. Näin voidaan menetellä myös muissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Arvosanan muuttaminen suoritusmerkinnäksi (S) päättötodistukseen

Suoritusmerkinnällä voidaan arvostella

 • liikunnan ja 2 opintopistettä sisältävät pakollisten oppiaineiden oppimäärät
 • valinnainen kieli, mikäli suoritettu oppimäärä on enintään 4 opintopistettä
 • ne oppiaineet tai aihekokonaisuudet, joiden kohdalla opetussuunnitelmassa on maininta arvostelusta suoritusmerkinnällä

Arvosanan muuttamista suoritusmerkinnäksi pyydetään Wilman lomakkeella “Opinto-ohjaus 3: jatko-opinnot ja työelämä” viimeistään 30.3. (keväällä valmistuvat) tai 30.10. (syksyllä valmistuvat).
Huom! Jos edellä lueteltujen 2 tai 4 opintopistettä sisältävien oppiaineiden oppimäärien kursseista on arvosana 4, arvosanaa ei voi muuttaa suoritusmerkinnäksi, vaan hylätty arvosana 4 on suoritettava hyväksytysti.

Muutoksenhaku

 1. Päätökseen, joka koskee lukiolain 9 §:ssä tarkoitettua uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta, opiskelijalle annettavaa varoitusta, opiskelijan määräaikaista erottamista, koulutuksesta pidättämistä rikostutkimuksen ajaksi tai lukiolain 28 §:ssä säädettyä etua ja oikeutta, haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
 2. Päätökseen, joka koskee opiskelijaksi ottamista, lukiolain 13 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjärjestelyjä, muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemista sekä lukion suoritusajan pidentämistä ja opiskelijan katsomista eronneeksi lukiosta haetaan muutosta valittamalla aluehallintovirastoon hallintolainkäyttölain mukaisesti. Aluehallintoviraston päätökseen voidaan hakea haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Valitus päätöksestä, joka koskee opiskelijalle annettavaa kohdassa 1. mainittua varoitusta, määräaikaista erottamista, koulutuksesta pidättämistä rikostutkinnan ajaksi sekä kaikista kohdan 2. päätöksistä, tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu opiskelijalle tiedoksi. Valitukset käsitellään kiireellisinä.

Lukiolain 17 §:ssä tarkoitettuun opiskelijan arviointia koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Jos opiskelija on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, hän voi pyytää arvioinnin oikaisua aluehallintovirastolta. Arvioinnin uusimisesta ja oikaisusta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Opiskelijan koulumatkoista aiheutuviin kustannuksiin myönnettävän tuen ja opintotuen hakemista koskevaa tietoa saa koulusta ja KELA:n toimistosta.

Espoon Steinerkoulun lukion järjestyssäännöt:

Sääntöjen tarkoitus ja soveltamisalue
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on lukiolain 21 §:n mukaisesti edistää Espoon Steinerkoulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Espoon Steinerkoulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi mm. järjestyslain (612/2003), tupakoinnin vähentämistoimenpiteistä annetun lain (603/1976) ja vahingonkorvauslain (412/1974) säädöksiä. Koululla on myös turvallisuus-, päihteiden ehkäisy-, oppilaiden hyvinvointi- ym. suunnitelmat, joissa käsitellään osittain samoja kysymyksiä kuin järjestyssäännöissäkin. Suunnitelmat ovat nähtävinä ja saatavissa koululta.

Järjestyssääntöjä noudatetaan Espoon Steinerkoulussa, sen piha-alueella ja Espoon Steinerkoulun järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa leirikoulut mukaan lukien.

Opiskelun esteetön sujuminen
 1§ Jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus työrauhaan sekä turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön. (lukiolaki 21 §)
 2§ Oppilaan velvollisuutena on osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. (lukiolaki 25 §)
 3§ Opiskelu perustuu jatkuvaan läsnäoloon oppitunneilla. Yhden opintojakson (2op) tuntimäärä on keskimäärin 38 tuntia. Yli 15 minuutin myöhästyminen katsotaan yhden tunnin poissaoloksi. Kolmea alle 15 minuutin myöhästymistä samasta opintojaksosta pidetään tunnin poissaolona. Koulusta poissaoloon tulee pyytää etukäteen lupa (lukiolaki 25 §). Alle kolmen päivän poissaoloon lupa pyydetään kirjallisesti luokanohjaajalta ja yli kolmen päivän poissaoloon kirjallisesti rehtorilta. Kun kyse on luvallisesta ja todistetusta poissaolosta, oppilaalla on oltava mahdollisuus osoittaa saaneensa opetussuunnitelman mukaiset tiedot (lukiolaki 7 §). Oppilaalle tehdään korvaava tehtäväsuunnitelma. Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa kouluun ajoissa. Yli kolmen päivän sairauspoissaolosta on aina toimitettava lääkärin- tai huoltajan todistus luokanohjaajalta.
 4§ Oppitunnille tulee saapua ajoissa. Oppilaalla tulee olla tarvittavat välineet mukanaan.

Sisäinen järjestys
 5§ Epäasiallinen käytös, esimerkiksi metelöinti, kiroilu, töniminen ja nimittely, on kielletty. Myös juhliin kuuluu rauhallinen liikkuminen ja hyvä käytös.
 6§ Koulun ruokalassa käyttäydytään rauhallisesti ja siististi. Ruoka syödään ruokasalissa. Ruokailuvälineet sekä roskat viedään niille osoitetuille paikoille. Ruokalasta noudetun ruoan tuominen yläkertaan ei ole luvallista. Omia eväitä on välitunneilla lupa syödä luokassa ja oppilaskunnan huoneessa. Myös kahvin ja teeveden keittäminen tapahtuu oppilaskunnan huoneessa.
  7§ Tupakan ja päihteiden käyttö koulualueella on kielletty. (Tupakkalaki 12 §)
 8§ Koulun alueella ei saa ilman eri lupaa liikkua polkupyörillä, mopoilla, rullalaudoilla tai –luistimilla. Polkupyörät ja mopot säilytetään niille kuuluvilla paikoilla. Ulkoleikkivälineitä ja urheiluvälineitä ei saa käyttää sisätiloissa. Pallopelejä saa pelata vain niille osoitetuilla alueilla.
 9§ Oppilailla on lupa pitää elektronisia laitteita päällä ainoastaan koulurakennuksen yläkerroksessa koulupäivään sisältyvällä vapaa-ajalla, mikäli ne eivät häiritse muita.

Turvallisuus ja viihtyvyys
 10§ Vaarallisten ja vahingoittamiseen soveltuvien esineitten, myös tulentekovälineiden, tuominen kouluun on kielletty. Opettajalla on sekä oikeus takavarikoida vaaralliset esineet että tarvittaessa ottaa yhteys poliisiin. (järjestyslaki 10 §)
 11§ Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty. (lukiolaki 21 §)
 12§ Kukin oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.

Järjestyksen valvonta ja seuraamukset
 13§ Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.
 14§ Seuraukset järjestyssääntöjen rikkomisesta: oppilaan ojentamistoimenpiteitä ovat puhuttelu sekä opiskelijan poistaminen luokasta tai muusta opetustilasta tilapäisesti tai koko jäljellä olevan oppitunnin ajaksi. Mikäli oppilas poistetaan luokasta tai muusta opetustilasta, tulkitaan tämä poissaoloksi oppitunnilta. Kurinpidollisia rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus tai lukiosta erottaminen (lukiolaki 26-26c §).

Opinnot ja suositeltu suoritusaika

Äidinkieli ja kirjallisuus

Suomen kieli ja kirjallisuus                                                    

Pakolliset opinnot
ÄI1                10                  Tekstien kirjoittajaksi ja tulkitsijaksi (2op)
ÄI2ÄI3           10                  Kieli ja tekstit vuorovaikutuksen välineenä (2op)
ÄI4                10                  Kirjoittaja, teksti ja konteksti (2op)
ÄI5                11                  Vaikuttavat sanat ja kriittinen lukutaito (2op)
ÄI6ÄI7           11                  Kirjoitus- ja viestintätaitojen syventäminen (2op)
ÄI8                12                  Kirjallisuus kulttuurin kuvana (2op)

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot
ÄI9                12                  Vuorovaikutus ja kirjoittaminen (2op)
ÄI10ÄI11       12                  Kirjoittaja, teksti ja konteksti (4op)

Valinnaiset koulukohtaiset opinnot
ÄI15              10                  Ilmaisu- ja tunnetaidot        (2op)

Erityisen koulutustehtävän mukaiset opinnot
STEÄI12       10/11             Sanataide (2op)
STEÄI13       11                  Parsifal (2op)
STEÄI14       12                  Näytelmä (2op)
STEÄI15       11/12             Luova kirjoittaminen (2op)  

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Pakolliset opinnot
S21               10                  Tekstien kirjoittajaksi ja tulkitsijaksi (2op)
S22S23         10                  Kieli ja tekstit vuorovaikutuksen välineenä (2op)
S24               10                  Taitavaksi tulkitsijaksi (2op)
S25               11                  Vaikuttavat sanat ja kriittinen lukutaito (2op)
S26S27         11                  Kirjoitus- ja viestintätaitojen syventäminen (2op)
S28               12                  Kirjallisuus kulttuurin kuva (2op)

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot
S29               12                  Vuorovaikutus ja kirjoittaminen (2op)
S211             12                  Kirjoittaja, teksti ja konteksti (4op)

                                               

Toinen kotimainen kieli

Ruotsi, B-oppimäärä (TKRUB1)

RUB1            10                  Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)
RUB2            10                  Ruotsin kieli arjessani, 3 op
RUB3            10                  Kulttuuri ja mediat, 2 op
RUB4            11                  Ympäristömme, 2 op
RUB5            11                  Opiskelu- ja työelämä, 2 op

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
RUB6            11                  Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op
RUB7            12                  Kestävä elämäntapa, 2 op

Vieraat kielet (VK)

Englanti, A-oppimäärä (VKENA1)

Pakolliset opinnot
ENA1            10                  Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1op)
ENA2            10                  Englanti globaalina kielenä (3op)
ENA3            10                  Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2op)
ENA4            11                  Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2op)
ENA5            11                  Kestävä tulevaisuus ja tiede (2op)
ENA6            11                  Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2op)

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
ENA7            12                  Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2op)
ENA8            12                  Viesti ja vaikuta puhuen (2op) 

Saksa A-kieli (VKSAA)

SAA1            10                  Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)
SAA2            10                  Saksan kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen (3 op)
SAA3            10                  Saksan kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)
SAA4            11                  Kieli vaikuttamisen välineenä (2op)
SAA5            11                  Kestävä tulevaisuus ja tiede (2op)
SAA6            11                  Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2op)
SAA7            12                  Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2op)
SAA8            12                  Viesti ja vaikuta puhuen ( 2op)

Saksa B3-oppimäärä (VKSAB3)

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
SAB1             10                  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen, 2 op
SAB2             10                  Arkipäivän saksaa, 2 op
SAB3             11                  Elämän tärkeitä asioita, 2 op
SAB4             11                  Monenlaista elämää, 2 op
SAB5             11                  Hyvinvointi ja huolenpito, 2 op
SAB6             11                  Kulttuuri ja mediat, 2 op
SAB7             12                  Opiskelu, työ ja tulevaisuus, 2 op
SAB8             12                  Moderni yhteiskunta, 2 op

Espanja B3-oppimäärä (VKEAB3)

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
EAB1             10                  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen, 2 op
EAB2             10                  Arkipäivän espanjaa, 2 op
EAB3             11                  Elämän tärkeitä asioita, 2 op
EAB4             11                  Monenlaista elämää, 2 op
EAB5             11                  Hyvinvointi ja huolenpito, 2 op 
EAB6             11                  Kulttuuri ja mediat, 2 op
EAB7             12                  Opiskelu, työ ja tulevaisuus, 2 op
EAB8             12                  Moderni yhteiskunta, 2 op

Ranska B3-oppimäärä (VKRAB3)

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
RAB1            10                  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen, 2 op
RAB2            10                  Arkipäivän ranskaa, 2 op
RAB3            11                  Elämän tärkeitä asioita, 2 op
RAB4            11                  Monenlaista elämää, 2 op
RAB5            11                  Hyvinvointi ja huolenpito, 2 op
RAB6            11                  Kulttuuri ja mediat, 2 op 
RAB7            12                  Opiskelu, työ ja tulevaisuus, 2 op
RAB8            12                  Moderni yhteiskunta, 2 op

Matematiikka 

Pakolliset opinnot

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Pakolliset opinnot
MAY1            10                  Luvut ja yhtälöt, 2 op

Matematiikka (pitkä oppimäärä)

Pakolliset opinnot
MAA 2           Funktiot ja yhtälöt, 3 op 
MAA3            Geometria, 2 op 
MAA4            Analyyttinen geometria ja vektorit,
MAA5            Funktiot ja yhtälöt 2, 2 op
MAA6            Derivaatta, 3 op 
MAA7            Integraalilaskenta, 2 op
MAA8            Tilastot ja todennäköisyys, 2 op
MAA9            Talousmatematiikka, 1 op

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
MAA10          3D-Geometria, 2 op 
MAA11          Algoritmit ja lukuteoria, 2 op
MAA12          Analyysi ja jatkuva jakauma, 2 op 

Matematiikka (lyhyt oppimäärä)

Pakolliset opinnot
MAB 2           10                  Lausekkeet ja yhtälöt, 2 op
MAB3            10                  Geometria, 2 op
MAB4            10                  Matemaattisia malleja, 2 op
MAB5            11                  Tilastot ja todennäköisyys, 2 op
MAB6            11                  Talousmatematiikan alkeet, 1 op
MAB7            11                  Talousmatematiikka, 1 op

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot 
MAB8            11                  Matemaattinen analyysi, 2 op
MAB9            12                  Jakaumat tilasto- ja todennäköisyyslaskennassa, 2 op

Fysiikka

Pakolliset opinnot
FY1FY2         10                  Johdatus fysiikkaan, 2 op

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
FY3               10/11             Energia ja lämpö, 2 op
FY4               10/11             Voima ja liike, 2 op
FY5               10/11             Jaksollinen liike ja aallot, 2 op
FY6               11/12             Sähkö, 2 op
FY7               11/12             Sähkömagnetismi ja valo, 2 op
FY8               11/12             Aine, säteily ja kvantittuminen, 2 op

Erityisen koulutustehtävän mukaiset opinnot
STEFY9        10/11             Astronomia, 1 op 

Kemia

Pakolliset opinnot
KE1               10                  Kemian historia ja nykyisyys, 1 op
BI3KE2          10                  Ympäristökemia, 2 op

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
KE3               11                  Molekyylit ja mallit, 2 op
KE4               11                  Kemiallinen reaktio, 2 op
KE5               11/12             Kemiallinen energia ja kiertotalous, 2 op
KE6               11/12             Kemiallinen tasapaino, 2 op

Katsomusaineet

Sovi suoritustavasta opinto-ohjaajan kanssa jos katsomusaineesi on Ortodoksinen uskonto (UO) /Islam (UI) / Katolinen uskonto (UK)

Evankelisluterilainen uskonto (UE)

Pakolliset opinnot
UE1               10                  Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op
UE2               10                  Maailmanlaajuinen kristinusko, 2 op

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
UE3               11                  Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op
UE4               11/12             Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op
UE5               11/12             Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa, 2 op
UE6               11/12             Uskonto, tiede ja media, 2 op

Elämänkatsomustieto (ET)

Pakolliset opinnot
ET1               10                  Minä ja hyvä elämä, 2 op
ET2               10                  Minä ja yhteiskunta, 2 op

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
ET3               11                  Kulttuurit, 2 op
ET4               11/12             Katsomukset, 2 op
ET5               11/12             Uskonnot ja uskonnottomuus, 2 op
ET6               11/12             Tulevaisuus, 2 op

Historia

Pakolliset opinnot
HI1HI4           10 ja 11         HI1 osuus opintojaksosta Ihmisen sivistyshistoria ja ympäristö, 4 op
HI2                12                  Kansainväliset suhteet, 2 op
HI3                12                  Itsenäisen Suomen historia, 2 op

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
HI1HI4           10 ja 11         HI4-osuus opintojaksosta  Ihmisen sivistyshistoria ja ympäristö, 4 op
HI5                11                  Ruotsin itämaasta Suomeksi, 2 op
HI6                11/12             Maailman kulttuurit kohtaavat, 2 op

Erityisen koulutustehtävän mukaiset opinnot
STEHI7         12                  Kulttuurihistorian leirikoulu, 2 op          

Yhteiskuntaoppi

Pakolliset opinnot
YH1               12                  Suomalainen yhteiskunta, 2 op
YH2               11                  Taloustieto, 2 op
YH3               11/12             Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, 2 op

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
YH4               10                  Lakitieto, 2 op

Biologia

Pakolliset opinnot
BI1                10                  Elämä ja evoluutio, 2 op
BI2                10                  Ekologian perusteet, 1 op
BI3KE2          10/11             Ympäristökemia, 2 op

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
BI4                11/12             Solu ja perinnöllisyys, 2 op
BI5                11/12             Ihmisen biologia, 2 op
BI6                11/12             Biotekniikka ja sen sovellukset, 2 op
BI7                11/12             Biologia tieteenä, 1 op

Maantiede

Pakolliset opinnot
GE1               10                  Maailma muutoksessa, 2 op

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
GE2               10/11             Sininen planeetta, 2 op
GE3               11/12             Yhteinen maailma, 2 op
GE4               11/12             Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta, 2 op

Valinnaiset koulukohtaiset opinnot
GE5               11/12             Maailma tänään, 2 op

Psykologia

Pakolliset opinnot
OP1PS1        10                  Minä opiskelijana, 4 op

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
PS2               11/12             Kehittyvä ihminen, 2 op
PS3               11/12             Tietoa käsittelevä ihminen, 2 op
PS4               11                  Tunteet ja mielenterveys, 2 op
PS5               11/12             Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, 2 op

Filosofia

Pakolliset opinnot
FI1                 10                  Johdatus filosofiseen ajatteluun, 2 op
FI2                 11                  Etiikka, 2 op

Valinnaiset  valtakunnalliset opinnot
FI3                 11/12             Yhteiskuntafilosofia, 2 op
FI4                 11/12             Totuus, 2 op

Kuvataide

Pakolliset opinnot
KU1               10                  Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2 op
KU2               12                  Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot
KU3               10/11             Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op
KU4               10/11             Taiteen monet maailmat, 2 op

Erityisen koulutustehtävän mukaiset opinnot
STEKU5        10                  Luonto ja ihmisen suhde luontoon, 2 op
STEKU6        12                  Ihminen, 2 op
STEKU7        11                  Kirjansidonta, 2 op
STEKU8        10                  Kuvataiteen materiaalioppi, 2 op

Lukiodiplomit
KULD2          12                  Kuvataiteen lukiodiplomi, 2 op 

Eurytmia

Erityisen koulutustehtävän mukaiset opinnot
STEU1          10                  Eurytmia- Liike on tutkimusmatka, 2 op
STEU2          10                  Eurytmia- Liikkeen monet maailmat, 2 op
STEU3          11                  Eurytmia taiteena, 2 op
STEU4          11                  Eurytmiaprojekti, 2 op
STEU5          12                  Syventävä eurytmia, 2 op                                                            

Liikunta

Pakolliset opinnot
LI1                 10                  Oppiva liikkuja, 2 op
LI2                 11                  Aktiivinen elämä, 2 op

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot
LI3                 10/11             Uudet mahdollisuudet, 2 op
LI4                 10/11             Yhdessä liikkuen, 2 op
LI5                 11/12             Virkistystä liikunnasta, 2 op
LI6                 11                  Vanhojen tanssit, 2 op

Lukiodiplomit
LILD4            12                  Liikunnan lukiodiplomi, 2 op 

Terveystieto

Pakolliset opinnot
TE1               10                  Terveys voimavarana, 2 op

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot
TE2               11                  Terveys ja ympäristö, 2 op
TE3               11                  Terveys ja yhteiskunta, 2 op

Musiikki

Pakolliset opinnot
MU1              10                  Intro – kaikki soimaan, 2 op
MU2              10/11             Syke – soiva ilmaisu, 2 op
MU3              10/12             Genre – globaali uteliaisuus, 2 op
MU4              10/12             Demo – luovasti yhdessä, 2 op
MU5              10/12             Bändi / soitinyhtye, 1 op

Erityisen koulutustehtävän mukaiset opinnot
STEMU6       10                  Kuoro 1, 2 op
STEMU7       11                  Kuoro 2, 2 op
STEMU8       12                  Kuoro 3, 1 op
STEMU9       11                  Säveltaide, 2 op

Opinto-ohjaus

Pakolliset opinnot
OP1PS1        10 ja 11         Minä opiskelijana, 4 op
OP2              12                  Tulevaisuus, 2 op

Valinnaiset koulukohtaiset opinnot
OP3               11/12             Tutoropiskelijatoiminta, 2 op 

Muut koulukohtaiset erityisen koulutustehtävän mukaiset opinnot 

Työharjoittelut
STE1                                  10                  Minä ja työ, 2 op
STE2                                  11                  Minä ja työ- sosiaaliala, 2 op

Mittaus, maisema ja me- viikko
STE3                                  10                  Mittaus, maisema ja me, 2 op

Taiteiden välinen opintojakso
STE4                                  10/11             Geometria taiteessa, 3 op

Ohjelmointi ja robotiikka
STE5                                  10/12             Ohjelmointi ja robotiikka 1, 1 op
STE6                                  10/12             Ohjelmointi ja robotiikka 2, 1 op