Verso eli vertaissovittelu
Riitojen ja konfliktien hoitamiseksi koulussamme on käytössä Verso-vertaissovittelumenetelmä. Verso perustuu vapaaehtoisuuteen, jossa asianosaiset itse pyrkivät löytämään ratkaisut sovittelijoiden tuella. Versossa opitaan monella tavoin koko elämän kattavia vuorovaikutustaitoja, erityisesti keskustellen ja pyrkien ymmärtämään toisen ihmisen näkökulmaa. Verson toimintamalli on selkeä ja yksinkertainen: riidan tai konfliktin osapuolet ohjataan sovittelijoiden kanssa tapaamiseen, jossa osapuolet saavat kertoa vapaasti oman kokemuksensa tapahtuneesta, tuntemuksistaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelijat eivät jaa rangaistuksia, osoita syyllisiä ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Syntyneet sovinnot kirjataan ja niiden toteutumista seurataan. Espoon Steinerkoulussa sovittelijoiksi voi kouluttautua 4.luokalta alkaen.

Versosta lisää http://www.ssf-ffm.com/

KiVa-koulu eli kiusaamisen vastainen, kiusaamista vastustava koulu
Koulumme on yksi tuhansista KiVa Kouluista Suomessa. KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen ja kiusaamista vastustavan koulun tunnusmerkki. KiVa Koulu-ohjelma on koulussamme työvälineenä kiusaamisen vastaisen kulttuurin rakentamiseksi ja kiusaamiseen puuttumiseksi. KiVa Koulu-ohjelma perustuu tieteelliseen tutkimukseen kiusaamisesta ja siihen puuttumisen toimintamalleista. KiVa Koulu-ohjelma on suunnattu perusopetuksen vuosiluokille 1-9. KiVa Koulua toteutetaan niin luokkayhteisön tasolla KiVa-oppitunneilla kuin yksittäisten oppilaiden kanssa työskennellen. Espoon Steinerkoulun henkilökuntaa on koulutettu ja koulutetaan säännöllisesti kiusaamisen vähentämiseksi ja kiusaamiseen puuttumiseksi.

KiVa Koulusta lisää http://www.kivakoulu.fi/